اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,482,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,517,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 111,008,555,424
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,303
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,124
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,124
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 17,303 17,124 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 111,008,555,424
  2 1396/10/25 17,266 17,088 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,773,698,679
  3 1396/10/24 17,161 16,984 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,102,619,720
  4 1396/10/23 17,047 16,872 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,375,268,617
  5 1396/10/22 17,013 16,839 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,159,789,262
  6 1396/10/21 17,014 16,840 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,164,995,455
  7 1396/10/20 17,015 16,840 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,170,207,203
  8 1396/10/19 17,006 16,831 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,108,336,511
  9 1396/10/18 16,987 16,812 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,988,804,380
  10 1396/10/17 16,951 16,777 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,759,024,710
  11 1396/10/16 16,948 16,774 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,740,919,670
  12 1396/10/15 16,888 16,714 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,352,838,793
  13 1396/10/14 16,888 16,715 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,355,417,067
  14 1396/10/13 16,885 16,712 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,338,194,767
  15 1396/10/12 16,892 16,712 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,339,294,061
  16 1396/10/11 16,918 16,735 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,488,384,410
  17 1396/10/10 16,885 16,702 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,271,297,063
  18 1396/10/09 16,995 16,811 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 108,977,469,084
  19 1396/10/08 17,132 16,941 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,824,018,001
  20 1396/10/07 17,132 16,942 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,826,872,116
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق