ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 90,706 51.13 61,213 60.5 68,566 63.42 65,957 63.59
اوراق 51,704 29.14 29,524 29.18 26,963 24.94 26,498 25.54
وجه نقد 26,038 14.67 5,611 5.54 5,363 4.96 2,325 2.24
سایر دارایی ها 5,984 3.37 4,835 4.77 7,222 6.68 8,941 8.62
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 51,531 29.04 38,982 38.53 39,168 36.23 34,914 33.66
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق