ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 94,778 49.73 79,831 79.28 76,016 76.02 82,437 78.24
اوراق 56,182 29.48 4,224 4.19 7,089 7.08 12,223 11.6
وجه نقد 29,733 15.6 10,544 10.47 12,398 12.39 6,523 6.19
سایر دارایی ها 6,380 3.34 6,221 6.17 4,500 4.5 4,193 3.97
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 53,215 27.92 36,318 36.07 33,693 33.69 38,314 36.36
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق