ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 94,238 50.22 77,451 75.9 76,356 73.58 72,577 69.03
اوراق 54,763 29.18 10,955 10.73 16,486 15.88 23,922 22.75
وجه نقد 28,959 15.43 9,376 9.18 6,834 6.58 5,874 5.58
سایر دارایی ها 6,294 3.35 4,261 4.17 4,101 3.95 2,766 2.63
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 52,810 28.14 38,047 37.29 43,207 41.63 45,531 43.31
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق