ردیف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه سپهر 100000
2 شرکت کارگزاری سهم آشنا 200000
3 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 400000
4 شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی 300000
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود