مجامع صندوق

ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی سخن حق به موسسه حسابرسی بیات رایان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق

آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دعوت می شود تا در جلسه مجمع صندوق که راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1396/03/08در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، پلاک33، طبقه 2 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

تایید صورتجلسه مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار

صورتجلسه تایید صاحبان امضای مجاز

صورتجلسه مجمع

مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 تشکیل گردید

مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 با حضور دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در خصوص تغییر کارمزد متولی، تصویب هزینه کارمزد ارئه خدمات سپرده گذاری و امکان انجام معاملات اختیار تبعی و سپرده کالایی تشکیل گردید

دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان

دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق آرمان سپهر آیندگان جهت حضور در مجمع

تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار

برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان

مجمع صندوق با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 05/03/1395 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک33، طبقه دوم تشکیل گردید.

دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان

دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق آرمان سپهر آیندگان جهت حضور در مجمع

صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه)

تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه)

تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20

مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20رأس ساعت 14 در محل شرکت تامین سرمایه سپهر با حضور دارندگان واحدهای ممتاز صندوق تشکیل گردید.

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دعوت می شود تا در جلسه مجمع صندوق که راس ساعت 14 مورخ 1394/04/20آدرس، تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه 5 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (اساسنامه)

صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (امیدنامه)

تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(امیدنامه)

تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(اساسنامه)

تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/02/29

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/02/29 رأس ساعت 14 در محل شرکت تامین سرمایه سپهر با حضور دارندگان واحدهای ممتاز و حسابرس صندوق تشکیل گردید.

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود