رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه سپهر 100000
2 شرکت کارگزاری سهم آشنا 200000
3 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 700000
     

 

 

سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق