مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 ثبت صورتجلسه 1396/03/08 مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/04/07
2 تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 و تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/04/03
3 آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1396/03/01
4 تایید صورتجلسه مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/12/17
5 صورتجلسه تایید صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1395/12/11
6 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/12/11
7 مجمع صندوق در تاریخ 1395/11/09 تشکیل گردید دریافت خبر 1395/11/25
8 دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/10/29
9 تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/03/24
10 برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/03/05
11 دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1395/02/26
12 صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
13 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1394/04/20(امیدنامه) دریافت خبر 1394/05/04
14 تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/04/20 دریافت خبر 1394/04/30
15 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1394/04/10
16 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (اساسنامه) دریافت خبر 1394/04/01
17 صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (امیدنامه) دریافت خبر 1394/04/01
18 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(امیدنامه) دریافت خبر 1394/03/26
19 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/02/29(اساسنامه) دریافت خبر 1394/03/26
20 تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ 1394/02/29 دریافت خبر 1394/03/09
21 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1394/02/19
22 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (اساسنامه) دریافت خبر 1393/07/26
23 تائید صورتجلسه مجمع تاریخ 1393/06/13 (امیدنامه) دریافت خبر 1393/07/26
24 صورتجلسه مجمع صندوق آسا 1392/08/15 دریافت خبر 1392/08/28
25 صورتجلسه مجمع موسس آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر 1392/06/30
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق