ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/25 82,437 78.24 % 12,223 11.6 % 6,523 6.19 % 4,193 3.98 % 38,314 36.36 %
2 1396/07/24 78,122 77.32 % 12,214 12.09 % 6,523 6.46 % 4,190 4.15 % 33,857 33.51 %
3 1396/07/23 78,901 77.5 % 12,207 11.99 % 6,523 6.41 % 4,186 4.11 % 33,748 33.15 %
4 1396/07/22 79,374 77.61 % 12,330 12.06 % 6,392 6.25 % 4,183 4.09 % 33,632 32.89 %
5 1396/07/21 78,613 77.77 % 7,456 7.38 % 10,851 10.73 % 4,180 4.14 % 33,336 32.98 %
6 1396/07/20 78,603 77.77 % 7,455 7.38 % 10,851 10.74 % 4,176 4.13 % 33,326 32.97 %
7 1396/07/19 78,571 77.77 % 7,454 7.38 % 10,851 10.74 % 4,172 4.13 % 33,309 32.97 %
8 1396/07/18 78,481 81.5 % 2,803 2.91 % 10,851 11.27 % 4,176 4.34 % 33,254 34.53 %
9 1396/07/17 78,064 77.39 % 2,801 2.78 % 15,852 15.72 % 4,163 4.13 % 33,051 32.77 %
10 1396/07/16 73,210 76.25 % 2,800 2.92 % 8,377 8.73 % 11,644 12.13 % 33,137 34.51 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق