ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 67,031 44.91 % 10,909 7.31 % 0 0 % 67,162 45 % 4,148 4.73 % 0 0 %
2 1397/07/23 63,292 43.44 % 10,886 7.47 % 0 0 % 67,162 46.1 % 4,358 4.99 % 0 0 %
3 1397/07/22 61,539 42.75 % 10,916 7.58 % 0 0 % 67,162 46.66 % 4,323 5.03 % 0 0 %
4 1397/07/21 60,478 42.37 % 10,807 7.57 % 0 0 % 65,644 45.99 % 5,806 6.11 % 0 0 %
5 1397/07/20 63,004 43.38 % 10,802 7.44 % 0 0 % 65,644 45.2 % 5,772 5.98 % 0 0 %
6 1397/07/19 63,004 43.39 % 10,802 7.44 % 0 0 % 65,628 45.2 % 5,753 5.97 % 0 0 %
7 1397/07/18 63,004 43.41 % 10,802 7.44 % 0 0 % 65,478 45.11 % 5,854 6.15 % 0 0 %
8 1397/07/17 63,418 43.6 % 10,725 7.37 % 0 0 % 58,702 40.36 % 12,600 10.77 % 0 0 %
9 1397/07/16 64,481 44.49 % 10,717 7.39 % 0 0 % 46,949 32.39 % 22,803 17.85 % 0 0 %
10 1397/07/15 71,111 49.15 % 10,637 7.35 % 0 0 % 49,531 34.23 % 13,412 11.39 % 0 0 %