ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/29 65,957 63.59 % 26,498 25.55 % 2,325 2.24 % 8,941 8.62 % 34,914 33.66 %
2 1397/04/28 65,957 63.59 % 26,493 25.54 % 2,325 2.24 % 8,941 8.62 % 34,914 33.66 %
3 1397/04/27 65,957 63.6 % 26,488 25.54 % 2,325 2.24 % 8,941 8.62 % 34,914 33.66 %
4 1397/04/26 68,101 64.92 % 26,471 25.23 % 4,755 4.53 % 5,579 5.32 % 36,662 34.95 %
5 1397/04/25 69,961 65.56 % 26,592 24.92 % 4,828 4.53 % 5,322 4.99 % 37,033 34.71 %
6 1397/04/24 67,870 62.09 % 26,477 24.22 % 9,705 8.88 % 5,257 4.81 % 36,808 33.67 %
7 1397/04/23 68,546 62.57 % 26,494 24.19 % 9,253 8.45 % 5,254 4.8 % 37,368 34.11 %
8 1397/04/22 63,688 60.54 % 26,480 25.17 % 9,491 9.02 % 5,547 5.27 % 36,216 34.42 %
9 1397/04/21 63,688 60.54 % 26,475 25.17 % 9,491 9.02 % 5,545 5.27 % 36,216 34.43 %
10 1397/04/20 63,688 60.54 % 26,470 25.16 % 9,491 9.02 % 5,543 5.27 % 36,216 34.43 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق