صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۱۷,۶۹۴ ۵۸.۳۸ % ۵۵,۲۷۹ ۲۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۸۶ ۱۰.۸۶ % ۶,۷۵۰ ۵.۷۹ % ۵۹,۸۰۱ ۲۹.۶۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۲۰,۲۷۸ ۵۷.۹۷ % ۵۵,۱۸۸ ۲۶.۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۲۶۵ ۱۲.۶۶ % ۵,۷۵۶ ۵.۱۵ % ۵۹,۹۰۲ ۲۸.۸۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۱۹,۶۴۲ ۵۹.۱۳ % ۵۵,۰۴۳ ۲۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۸۶ ۱۰.۸۲ % ۵,۷۵۰ ۵.۲۸ % ۵۹,۵۹۸ ۲۹.۴۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۱۹,۶۴۲ ۵۹.۱۴ % ۵۵,۰۳۵ ۲۷.۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۸۶ ۱۰.۸۲ % ۵,۷۴۳ ۵.۲۷ % ۵۹,۵۹۸ ۲۹.۴۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۱۹,۶۴۲ ۵۹.۱۴ % ۵۵,۰۲۸ ۲۷.۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۸۶ ۱۰.۸۲ % ۵,۷۳۶ ۵.۲۷ % ۵۹,۵۹۸ ۲۹.۴۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۱۲,۰۶۱ ۵۶.۲۷ % ۵۵,۰۳۴ ۲۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۴۷ ۱۰.۹۷ % ۱۰,۲۱۹ ۷.۶ % ۵۸,۸۷۲ ۲۹.۵۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۱۲,۰۶۱ ۵۶.۲۷ % ۵۵,۰۲۷ ۲۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۴۷ ۱۰.۹۷ % ۱۰,۲۱۴ ۷.۶ % ۵۸,۸۷۲ ۲۹.۵۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۱۲,۰۶۱ ۵۶.۲۷ % ۵۵,۰۲۰ ۲۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۴۷ ۱۰.۹۷ % ۱۰,۲۰۹ ۷.۶ % ۵۸,۸۷۲ ۲۹.۵۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۱۸,۵۲۱ ۵۷.۸۱ % ۵۴,۹۵۲ ۲۶.۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۳۱ ۱۲.۶ % ۵,۷۱۰ ۵.۱۹ % ۵۸,۸۷۰ ۲۸.۷۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۱۴,۵۲۰ ۵۷.۴۵ % ۵۴,۹۵۵ ۲۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۶۳ ۱۲.۱۲ % ۵,۷۰۳ ۵.۳۳ % ۵۸,۰۵۲ ۲۹.۱۲ %