ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 90,039 51.43 76,353 59.99 79,722 55.14 67,031 44.91
اوراق 49,859 28.48 13,254 10.41 10,596 7.32 10,909 7.3
وجه نقد 26,199 14.96 28,553 22.43 44,459 30.75 67,162 44.99
سایر دارایی ها 6,329 3.61 13,120 10.3 12,947 8.95 7,064 4.73
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 49,409 28.22 7,724 6.07 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد