صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۰,۴۷۷ ۵۲.۰۱ ۱۱۲,۱۰۸ ۵۸.۶۵ ۱۱۲,۷۱۰ ۵۷.۳۱ ۱۱۷,۶۹۴ ۵۸.۳۷
اوراق ۴۶,۹۳۷ ۲۶.۹۸ ۴۳,۲۳۰ ۲۲.۶۱ ۵۱,۲۰۷ ۲۶.۰۳ ۵۵,۲۷۹ ۲۷.۴۱
وجه نقد ۲۸,۲۵۱ ۱۶.۲۴ ۲۹,۴۸۳ ۱۵.۴۲ ۲۵,۸۶۵ ۱۳.۱۵ ۲۱,۸۸۶ ۱۰.۸۵
سایر دارایی ها ۶,۴۶۵ ۳.۷۱ ۱۰,۸۸۱ ۵.۶۹ ۱۲,۰۰۲ ۶.۱ ۱۱,۶۷۳ ۵.۷۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۲,۳۵۰ ۳۰.۰۹ ۵۹,۸۰۴ ۳۱.۲۸ ۵۸,۲۵۱ ۲۹.۶۲ ۵۹,۸۰۱ ۲۹.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد