تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
1396/04/17 1396/04/17 گزارش عملکرد منتهی به 1396/03/31 فایل
1396/04/17 1396/04/17 صورتهای مالی منتهی به 1396/03/31 فایل
1396/03/10 1396/03/10 صورت مالی اصلاح شده حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 فایل
1396/02/30 1396/02/30 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 فایل
1396/02/03 1396/02/03 گزارش عملکرد منتهی به 1395/12/30 فایل
1396/02/03 1396/02/03 صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30 فایل
1395/10/27 1395/10/27 گزارش عملکرد منتهی به 1395/09/30 فایل
1395/10/27 1395/10/27 صورت های مالی منتهی به 1395/09/30 فایل
1395/08/04 1395/08/04 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/06/31 صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1395/07/13 1395/07/13 گزارش عملکرد منتهی به 1395/06/31 فایل
1395/07/12 1395/07/12 صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 فایل
1395/04/23 1395/04/23 گزارش عملکرد منتهی به 1395/03/31 فایل
1395/04/08 1395/04/08 صورت مالی سه ماهه منتهی به 1395/03/31 صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1395/02/18 1395/02/18 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29 صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1395/01/25 1395/01/25 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1395/01/25 1395/01/25 گزارش عملکرد منتهی به 1394/12/29 فایل
1394/10/14 1394/10/14 گزارش عملکرد منتهی به 1394/09/30 فایل
1394/10/14 1394/10/14 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1394/09/30 صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان فایل
1394/08/18 1394/08/18 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/06/31 صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1394/07/22 1394/07/22 گزارش عملکرد منتهی به 1394/06/31 فایل
1394/07/22 1394/07/22 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/06/31 صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان فایل
1394/04/31 1394/04/31 گزارش عملکرد منتهی به 1394/03/31 فایل
1394/04/29 1394/04/29 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/03/31صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1394/02/09 1394/02/09 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29 صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1394/01/29 1394/01/29 گزارش عملکرد منتهی به 1393/12/29 فایل
1394/01/29 1394/01/29 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1393/12/29 صندوق ارمان سپهر آیندگان فایل
1393/10/17 1393/10/17 گزارش عملکرد منتهی به 1393/09/30 فایل
1393/10/17 1393/10/17 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1393/09/30 صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1393/08/10 1393/08/10 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1393/06/31 صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1393/07/26 1393/07/26 گزارش عملکرد منتهی به 1393/06/31 فایل
1393/07/19 1393/07/19 صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1393/06/31 فایل
1393/04/29 1393/04/29 گزارش عملکرد منتهی به 1393/03/31 فایل
1393/04/29 1393/04/29 صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 فایل
1393/04/21 1393/04/21 گزارش فعالیت هیات مدیره منتهی به 1392/12/29 فایل
1393/04/14 1393/04/14 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29 صندوق آرمان سپهر آیندگان فایل
1393/02/02 1393/02/02 گزارش عملکرد منتهی به 921229 فایل
1393/02/02 1393/02/02 گزارش عملکرد منتهی به 921229 فایل
1393/02/02 1393/02/02 صورت های مالی دوره مالی شش ماه و بیست و دو روزه منتهی به 1392/12/29 فایل
1392/10/30 1392/10/30 گزارش عملکرد منتهی به 920930 فایل
1392/10/30 1392/10/30 صورت های مالی سه ماه و 23 روزه منتهی به تاریخ 92/09/30 صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود