صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۷۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۹,۶۱۹,۳۷۴,۵۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۱۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۷۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۷۸۸
تاریخ انتشار
1398/06/24
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۳۸,۱۲۶ ۳۷,۷۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۹,۶۱۹,۳۷۴,۵۳۵
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۳۸,۰۲۸ ۳۷,۶۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۹,۰۶۴,۷۶۹,۷۵۶
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۳۷,۹۱۶ ۳۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۸,۴۸۱,۷۲۸,۶۰۳
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۳۷,۹۱۷ ۳۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۸,۴۸۴,۳۰۲,۷۵۱
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۳۷,۹۱۷ ۳۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۸,۴۸۶,۸۹۲,۷۸۴
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۳۷,۶۶۱ ۳۷,۳۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۲۴۳,۹۹۴,۷۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۳۷,۶۶۲ ۳۷,۳۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۲۴۶,۱۶۷,۱۴۵
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۳۷,۶۶۲ ۳۷,۳۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۲۴۸,۳۵۵,۳۷۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۳۷,۵۹۶ ۳۷,۲۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۶,۸۰۷,۰۵۳,۳۳۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۳۷,۱۹۵ ۳۶,۸۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۴,۷۴۶,۰۵۷,۶۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۳۷,۱۹۵ ۳۶,۸۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۴,۷۴۸,۳۵۸,۹۱۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۳۷,۱۹۶ ۳۶,۸۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۴,۷۵۰,۶۷۵,۹۸۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۳۷,۰۳۰ ۳۶,۷۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۹۴۷,۹۹۸,۰۰۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۳۶,۸۷۲ ۳۶,۵۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۱۰۳,۴۲۴,۳۱۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۳۷,۲۳۴ ۳۶,۹۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۵,۰۳۱,۵۰۲,۲۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۳۶,۹۶۹ ۳۶,۶۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۵۳۵,۷۱۹,۲۳۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۳۶,۹۰۶ ۳۶,۵۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۲۰۶,۹۲۱,۵۸۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۳۶,۹۰۶ ۳۶,۵۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۲۰۹,۳۱۴,۴۴۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۳۶,۹۰۷ ۳۶,۵۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۲۱۴,۴۶۵,۹۱۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۳۶,۴۶۰ ۳۶,۱۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱۹۰,۹۴۳,۷۹۹,۷۳۴