اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,582,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,417,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 102,616,753,942
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,560
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,381
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,381
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/29 18,560 18,381 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 102,616,753,942
  2 1397/04/28 18,560 18,382 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 102,619,873,497
  3 1397/04/27 18,561 18,383 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 102,622,997,765
  4 1397/04/26 18,564 18,380 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 102,610,353,240
  5 1397/04/25 18,679 18,490 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 103,223,620,382
  6 1397/04/24 18,702 18,518 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 103,381,137,823
  7 1397/04/23 18,842 18,657 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 104,153,035,977
  8 1397/04/22 18,830 18,658 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 104,158,055,274
  9 1397/04/21 18,830 18,658 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 104,159,534,305
  10 1397/04/20 18,831 18,658 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 104,160,979,225
  11 1397/04/19 18,948 18,773 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 104,802,420,527
  12 1397/04/18 19,094 18,917 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 105,608,487,299
  13 1397/04/17 19,094 18,918 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 105,612,110,453
  14 1397/04/16 19,291 19,094 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 106,594,396,326
  15 1397/04/15 19,479 19,279 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 107,627,930,714
  16 1397/04/14 19,480 19,280 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 107,631,047,982
  17 1397/04/13 19,480 19,280 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 107,634,169,799
  18 1397/04/12 19,591 19,395 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 108,275,057,033
  19 1397/04/11 19,330 19,141 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 106,857,934,565
  20 1397/04/10 19,041 18,862 0 0 0 0 17,400,000 5,582,630 105,299,384,598
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق